നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം ഇത്. അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ചുവടെയുള്ള ക്രമീകരണം മാറ്റാവുന്നതാണ്.


ഓപ്ഷൻ: 1 സെക്യൂരിറ്റി >> പെർമിഷൻ >> ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് >> ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക എന്നതിലേക്ക് പോകുക.


(എ) ടൂളുകൾ/ഫോൺ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷയിലേക്ക് പോകുക


(ബി). സുരക്ഷയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള അനുമതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക


(സി) ഓട്ടോ-സ്റ്റാർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


(D) ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് 'പ്രാപ്‌തമാക്കുക'


(അഥവാ)


ഓപ്ഷൻ-2: ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുക - ബാറ്ററി


'ആപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക' എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക


'Dailyhunt' ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


'ബാറ്ററി സേവർ' അല്ലെങ്കിൽ 'നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല' തിരഞ്ഞെടുക്കുക


ഓപ്ഷൻ 3: അറിയിപ്പുകളും സ്റ്റാറ്റസ് ബാറും പോകുക >> ആപ്പ് അറിയിപ്പുകൾ >> 'Dailyhunt' ആപ്പിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക >> പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക


'ആപ്പ് അറിയിപ്പുകൾ' ടാപ്പ് ചെയ്യുക


'Dailyhunt' തിരഞ്ഞെടുത്ത് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക


ഓപ്ഷൻ 4: ക്രമീകരണങ്ങൾ >> ഇൻസ്‌റ്റാൾ ചെയ്‌ത ആപ്പുകൾ >> എന്നതിലേക്ക് പോയി 'Dailyhunt' ആപ്പിൽ ടാപ്പ് ചെയ്‌ത് 'AutoStart' പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക


ഓപ്ഷൻ 6: മൊബൈൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് 'സമന്വയം' എന്നതിലേക്ക് പോകുക.


(എ) നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, 'സമന്വയം' തിരഞ്ഞെടുക്കുക


(B) എന്നാൽ, നിങ്ങൾ Wi-Fi കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി 'സമന്വയിപ്പിക്കുക', 'Wi-Fi മാത്രം' എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, 'ഇപ്പോൾ സമന്വയിപ്പിക്കുക' എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക


മൊബൈൽ ഡാറ്റയും വൈഫൈയും, രണ്ടും ഒരേ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല.


മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ക്ലയന്റ് ഐഡി സഹിതം YourFriends@Dailyhunt.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക.


ശ്രദ്ധിക്കുക: സഹായത്തിന് കീഴിലുള്ള ABOUT US വിഭാഗത്തിൽ ക്ലയന്റ് ഐഡി കാണാനാകും