ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਬੈਟਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'High Background Power Consumption' ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਇਨੇਬਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੇ।