આવું તમારા ડિવાઈસ પર કરેલા સેટિંગ્સને કારણે થતું હોય એવું બની શકે. નોટિફિક્શન્સ મેળવવા માટે તમે તમારા ડિવાઈસમાં નીચેના સેટિંગ્સ બદલી શકો છો. કૃપા કરી ફોનના સેટિંગ્સમાં જાવ, 'બૅટરી' શોધો, 'High Background Power Consumption' પર ક્લિક કરો અને નોટિફિકેશન મેળવવા માટે 'ડેઈલીહન્ટ' ઍપને સક્ષમ કરો.