ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ-ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ>>ਡਵੈਲਪਰ ਆੱਪਸ਼ਨ >>ਐਪਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ (“ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼”)>> ਡਿਸੇਬਲ (ਆੱਫ਼ ਕਰੋ)।

ਨੋਟ: ਜੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਡਵੈਲਪਰ ਆੱਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ‘ਅਬਾਊਟ ਡਿਵਾਇਸ’ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡਵੈਲਪਰ ਆੱਪਸ਼ਨ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 5 ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ  ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ  

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗਸ—ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ) YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।