ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆੱਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਪਸ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ>>ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ>>ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ >>ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰਡਸ ਲੇਆਊਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।