ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

                                                                                         

ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।