ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನ್ಯೂಸ್ ಭಾಷೆ ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ