નીચે જણાવેલા પગલાં દ્વારા ન્યૂઝની ભાષા બદલવાની અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ. ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. ન્યૂઝની ભાષા માટેના ઑપ્શન પર ક્લિક કરો અને તેના માટે તમારી પસંદગીની ભાષા પસંદ કરો.