એડ્સ

ફૅક એડ
પ્રિય યુઝર, અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. અને અમે પણ આ બાબતને યોગ્ય ગણતા નથી. આવી બાબત વિશે ઍપ પર રિપૉર્ટ કરો અથવા અમને તેની સ્ક્રીનશૉટ/ લિન્ક મોકલી આપો અને તેને દ...
પુખ્ત વયનાઓ માટેના ન્યૂઝ/ એડ
પ્રિય યુઝર, અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. અને અમે પણ આ બાબતને યોગ્ય ગણતા નથી. આવી બાબતે વિશે ઍપ પર રિપૉર્ટ કરો અથવા અમને તેની સ્ક્રીનશૉટ/ લિન્ક મોકલી આપો અને તેને ...
એડનું પ્રમાણ
પ્રિય યુઝર, આપને થયેલી અસુવિધા બદ્દલ ક્ષમા માગીએ છીએ. અમારી સેવા ચલાવવા માટે અને અમારી ઍપને નિઃશુલ્ક રાખવા માટે, કેટલીકવાર અમારે એડવર્ટાઈઝમેન્ટ ચલાવવી પડે છ...
પૂર્વગ્રહયુક્ત એડ
પ્રિય યુઝર, તમને એવું લાગ્યું એ બદ્દલ અમે દિલગીર છીએ, પણ અમે કોઈ એક પક્ષ/ધર્મને ટેકો આપતા નથી. કોઈપણ પ્રકારના પૂર્વગ્રહોને દૂર કરવા માટે અમારું બધું કન્ટેન્...
અશ્લીલ અથવા અનૈતિક હોય એવી એડ તમારા જોવામાં આવી છે?
અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. અને અમે પણ આ બાબતને યોગ્ય ગણતા નથી. અમારા નીતિ વિષયક નિયમો અનુસાર, અશ્લીલ અને અનૈતિક હોય એવી એડ અમે દેખાડતા નથી. અને ધારો કે, અમારા એ...
ડેઈલીહન્ટ પર અમે એડ્સ શા માટે દેખાડીએ છીએ?
પ્રિય યુઝર, આપને પડેલી અગવડ બદ્દલ ક્ષમા માગીએ છીએ. અમારી સેવા ચલાવવા માટે અને અમારી ઍપને નિઃશુલ્ક રાખવા માટે, કેટલીકવાર અમારે એડવર્ટાઈઝમેન્ટ ચલાવવી પડે છે. ...