നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്‍റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം മാറ്റാവുന്നതാണ്.

ഫോണിന്‍റെ സെറ്റിംഗ്സില്‍ പോയി, 'Battery' എടുക്കുക, 'Dailyhunt' app' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, 'High Background Power Consumption' എടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന്, 'Background Freeze, Optimization & Doze' ഡിസേബിള്‍ ചെയ്‌താല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.