അതെ. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇമെയിൽ ഐഡികളില്‍ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതില്‍ കുഴപ്പമില്ല.

നിങ്ങൾ DH ക്രിയേറ്റർ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനോ സേവനത്തിനോ creators@dailyhunt.in
എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.