ಹೌದು. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.


ನೀವು DH ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.


ಯಾವುದೇ ನೆರವು/ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ creators@dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ