ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ creators@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਲਿਖੋ।