ਹੁਣ, ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਬਲਾੱਕ ਕਰਨਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ: ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਾੱਰਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਖੋਲ੍ਹੋ>>ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ 3 ਡਾੱਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਲਾੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ