કોઈ ચોક્કસ ન્યૂઝ સૉર્સને બ્લૉક કરવાનું ફીચર હવે અમે ધરાવીએ છીએ. આવું કરવા માટે, કૃપા કરી નીચે જણાવેલા સ્ટૅપ્સને અનુસરોઃ ચોક્કસ ન્યૂઝ સૉર્સના કોઈપણ આર્ટિકલને ખોલો>> જમણી બાજુ ટોચ પર દેખાતા 3-ટપકાં પર ટૅપ કરો અને 'બ્લૉક ન્યૂઝપેપર નામ' સીલેક્ટ કરો.