ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 'Never Autoplay Videos' ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

 ਪਰ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗਸ –ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ) YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।