અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમારું ડિવાઈસ રીસ્ટાર્ટ કરો અને ઍપ સેટિંગ્સમાંથી 'Never Autoplay Videos' સીલેક્ટ કરો અને આશા રાખીએ છીએ કે તમે ઍપનો ઉપયોગ કોઈપણ પ્રકારના અંતરાય વિના કરી શકશો. પણ, જો આ સમસ્યા એ પછી પણ ચાલુ જ રહે, તો તમારી ઍપ ક્લાયન્ટ આઈડી (સેટિંગ્સ – પ્રોફાઈલ સેક્શનમાં જોઈ શકાય છે) સાથે YourFriends@Dailyhunt.in પર સંપર્ક કરો