ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು 'ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್' ಮಾಡುವಂತೆ ತದನಂತರ ಆ್ಯಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ 'Never Autoplay Videos' ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ID (ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ – ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು) ಜೊತೆಗೆ YourFriends@Dailyhunt.in ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ