ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ആപ്പ് സെറ്റിംഗ്സില്‍ നിന്നും 'Never Autoplay Videos' സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക, ശേഷം, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അഥവാ ഈ പ്രശ്നം തുടര്‍ന്നും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ക്ലയന്‍റ് ഐഡിക്കൊപ്പം (സെറ്റിംഗ്സ്- പ്രൊഫൈൽ സെക്ഷനില്‍ കാണാം) YourFriends@Dailyhunt.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.