ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ/ਨਿਊਜ਼ਹੰਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਆੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆੱਨ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ:

 1. ਪੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ 3 ਡਾੱਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀਹੰਟ/ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਸਾਇਡ ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆੱਨ ਕਰੋ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾੱਪ-ਅਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ: Notification turned ON successfully।

 2. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਡੇਲੀਹੰਟ/ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆੱਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਆੱਪਸ਼ਨ ਆੱਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਈਮੇਲ ਹੈ YourFriends@Dailyhunt.in