ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. ત્રણ ટપકાં પર ક્લિક કરો, તમને ત્રણ ઑપ્શન્સ મળશે. 1. પ્રોફાઈલ ઍડિટ કરો 2. પ્રોફાઈલ શૅર કરો 3. પ્રોફાઈલની લિન્ક કૉપી કરો ‘ઍડિટ પ્રોફાઈલ’ પર ક્લિક કરો અને તમે તમારું યુઝર નેમ બદલી શકશો. કૃપા કરી નોંધી લો કે યુઝર નેમ 60 દિવસોમાં માત્ર એક જ વાર બદલી શકાય છે.