ਹਾਂ, ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 3 ਡਾੱਟਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਆੱਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਡ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆੱਫ਼ਲਾਇਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ YourFriends@DailyHunt.in ‘ਤੇ।