એક અથવા વધુ ઑપ્શન્સ કાં તો સક્ષમ અથવા અક્ષમ હોવાને કારણે આવું થઈ શકે છે, આ કેટલીક શરતોને આધીન હોય છે. ઑપ્શન

 1: કૃપા કરી ઍપ સેટિંગ્સમાંથી ‘નોટિફિકેશન્સ’ને સક્ષમ કરો ઑપ્શન

 2: કૃપા કરી ફોન સેટિંગ્સમાંથી ‘Show Notifications’ને સક્ષમ કરો >> મેનુમાં “All” (અથવા “Downloaded”) પસંદ કરો>> ડેઈલીહન્ટ ઑપ્શન  3: ફોન સેટિંગ્સમાંથી નોટિફિકેશન્સને અનબ્લૉક કરો >> નોટિફિકેશન્સ >> ઍપ નોટિફિકેશન્સ >> ‘ડેઈલીહન્ટ’ પસંદ કરો>> બ્લૉક નોંધઃ કૃપા કરી નોંધી લો કે ડિવાઈસ અનુસાર અહીં જણાવેલા પાથ અથવા રસ્તાના ઑપ્શન્સમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ઑપ્શન

 4: ફોન સેટિંગ્સમાંથી નોટિફિકેશન સેટિંગ્સને અનમ્યુટ (બેલ આઈકોનનો ઉપયોગ કરી) કરો>> ફિલ્ટર નોટિફિકેશન્સ. તમને મ્યુટ કરેલી ડેઈલીહન્ટની કોઈપણ લિન્ક દેખાય તો, ડેઈલીહન્ટ નોટિફિકેશન દેખાડતી હરોળને કૃપા કરી લાંબા સમય સુધી દબાવી રાખો અને ડીલીટ કરો. હજી પણ તમને નોટિફિકેશન્સ ન મળતા હોય તો, કૃપા કરી અમને YourFriends@Dailyhunt.in પર લખો.