સેટિંગ્સ

યુઝર નેમ કઈ રીતે ઉમેરવું?
ડેઈલીહન્ટ તરફથી શુભેચ્છાઓ. ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે એનિમેટેડ આઈકોન પર ક્લિક કરો તમને બે ઑપ્શન્સ મળશે. 1. તમારું નામ નાખો 2. તમારું યુઝરનેમ નાખો તમે...
યુઝર નેમ કઈ રીતે બદલવું?
ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. ત્રણ ટપકાં પર ક્લિક કરો, તમને ત્રણ ઑપ્શન્સ મળશે. 1. પ્રોફાઈલ ઍડિટ કરો 2. પ્રોફાઈલ શૅર કરો 3. ...
નાઈટ મૉડને કઈ રીતે સક્ષમ કરવું?
અમે આપને જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે અમારી ઍપ પર અમારી પાસે નાઈટ મૉડ ઑપ્શન છે, ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો...
નોટિફિકેશનને સક્ષમ/અક્ષમ કઈ રીતે કરવા?
ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો તમે તેના માટે નોટિફિકેશનના ઑપ્શન જોઈ શકશો.
ઍપમાંથી સાઈન આઉટ કઈ રીતે કરવું?
ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો તમને છેલ્લું ઑપ્શન સાઈન આઉટ તરીકે દેખાશે.
સર્ચ હિસ્ટ્રી/ ઍક્ટિવિટી/ સૅવ કરેલા આર્ટિકલ્સ કઈ રીતે શોધવા?
અમે આપને જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે અમારી ઍપ પર અમારી પાસે સૅવ કરેલા આર્ટિકલ્સનું ઑપ્શન છે. તેના માટેનાં સ્ટૅપ્સ નીચે આપ્યાં છે. ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે...
બ્લૉક થયેલા ન્યૂઝપેપર કઈ રીતે જોવા?
ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. તેની સાવ નીચે તમને ફૉલોઈંગ અને બ્લૉક્ડ એમ બે ઑપ્શન્સ દેખાશે. તેને જોવા માટે બ્લૉક્ડ પર ક્લિક ...
ફૉલો કરેલા ન્યૂઝપેપર્સ કઈ રીતે જોવા?
ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. તેની સાવ નીચે તમને ફૉલોઈંગ અને બ્લૉક્ડ એમ બે ઑપ્શન્સ દેખાશે. તેને જોવા માટે ફૉલોઈંગ પર ક્લિક ...
ન્યૂઝની ભાષા/ઍપની ભાષા કઈ રીતે બદલવી?
નીચે જણાવેલા પગલાં દ્વારા ન્યૂઝની ભાષા બદલવાની અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ. ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. ન્યૂઝની ભાષા માટેના ...